Stanisław August z Bożey Łaski Król Polski
Wielki Książę Litewski
, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Kijowski
,
Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski

Wielmożnemu Michałowi Brzostowskiemu Podskarbiemu Wielkiemu y Pisarzowi Ziemskiemu WXL tudzież WW Urodzonym Komisarzom Rady Ekonomiczney Skarbu WXL od RzPlitey wyznaczonym Uprzejmie i Wiernie Nam miłym Łaskę Naszą Królewską Wielmożni, Urodzeni, Uprzejmie i Wiernie Nam mili. Osobliwym Listem Przywilejem Naszym Dnia V. Stycznia in Anno presenti wyszłym daliśmy i konferowaliśmy Urodzonym Stefanowi i Krystynie z Jankowskich Plewakom komornikom Województwa Mińskiego Małżonkom Dzierżawę Kołoboryszki nazwaną w Województwie Wileńskim leżącą do windykowania oney przez Prawo lub zgodę z nieprawney Posessyi. Po takowym wyszłym Przywileju gdy Urodzony Józef Downarowicz Cześnik Oszmiański namienioney Dzierżawy deffectuose Jure dotąd Tenutor Zaposem ugodliwym dnia XV. Stycznia roku teraźnieyszego danym /.../ Die przed aktami Metryki Kancellaryi Naszey mnieyszey WXLitt. przyznanym z pomienionymi Urodzonymi Plewakami pokombinował się i tę Dzierżawę Uprzywilejowanym Aktorem sine strepitu juris objąć dozwolił, więc żądamy po Uprzejmościach i Wiernościach Waszych, abyście ad Fudum przerzeczoney Dzierżawy Kołoboryszek Dworzanina Skarbowego zesłali, któryby tęż dzierżawę in realem et actualem zwyż wyrażonym Urodzonym Plewakom Małżonkom podał Possesionem, a podania swego dwa inwentarze należycie sporządziwszy jeden circa Fundum zostawił, drugi ad Archiwum Skarbu WXLitt. oddał. Uczynicie to Uprzejmości i Wierności Wasze dla Laski Naszey Królewskiej, i z obowiązku Funkcji swojej. Dan w Kancelarii Naszej WWXLitt. dnia IX Miesiąca Marca Roku Pańskiego MDCCCLXVII. Panowania Naszego III. Roku.

M. Xże Czartoryski
          KW WXLitt. 

List Podawczy na podanie Dzierżawy Kołoboryszki  nazwanej w Województwie Wileńskim
leżącej in possesionem urodzonych Stefana i Krystyny z Jankowskich
Plewaków komorników mińskich małżonków

    Koloboryszki_1767_1009